Legislatia SU

Legislaţie privind situaţiile de urgenţă

ORDIN Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră*)

ORDIN Nr. 470/1149 din 6 decembrie 2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

HOTĂRÂRE Nr. 642 din 29 iunie 2005 - pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice

ORDIN Nr. 647 din 16 mai 2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

ORDIN Nr. 683 din 7 iunie 2005 - privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare şi răspuns pe timpul unei urgenţe radiologice

ORDIN Nr. 279 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică

ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 - privind apărarea împotriva incendiilor publicată în M.Of. nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

ORDIN Nr. 551/1475 din 8 august 2006 - pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure

ORDIN Nr. 3403/245 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice

ORDIN Nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 - pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă

ORDIN Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

ORDIN Nr. 1494 din 7 noiembrie 2006 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă

ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

O.U.G. nr. 34 din 19 martie 2008 - privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă publicată în M. Of. nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 160/2008

HOTĂR RE Nr. 741 din 9 iulie 2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA