Documente legislative de BAZA

Legislatia mediului

Directiva deseuri

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
HG 856/2002 cu modificari si actualizari
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor

 

Documente legislative privind AMBALAJELE si deseurile de ambalaje

OUG 38/2016 privind modificarea si completarea Legii 249/2015
Legea 249/2015 privind gestionarea deseurilor de ambalaje
Ordinul 192/2014 privind modalitatile de calcul al contributiilor si taxelor catre AFM
Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
Ordinul nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu.
Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 07.02.2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2004/12/CE/2004 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile din ambalaje;
Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 94/62/CE/1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje;

 

Documente legislative privind EEE si Deseurile din Echipamente Electrice si Electronice

OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice care transpune Directiva 2012/19/UE
OM nr. 2264/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice
OM nr. 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice
HG 1037/2010 privind DEEE transpunand Directiva 2002/96/EC care a fost abrogata la momentul intrarii in vigoare a OUG nr. 5/2015
Ordin nr. 910/1704/2006 pentru modificarea Ordin nr. 1225/721/2005 privind aprobarea procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective, in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a DEEE
Ordinul nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006>
Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, model de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice
HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, modificata prin HG nr. 816/2006
Ordinul nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare

 

Documente legislative privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori

H.G. nr. 540/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor
Ordinul de Ministru nr. 2145/2014 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a organizatiilor colective
Directiva 2013/56/UE de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
Regulamentul 493/2012 de stabilire a normelor de calcul privind eficienta de reciclare in procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori
Regulamentul 1103/2012 privind etichetarea bateriilor
Ordinul de Ministru nr. 2743/3189 din 2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective
Ordinul de Ministru nr. 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
Ordinul de Ministru nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
Directiva 2008/103/CE de modificare a Directivei 2006/66/CE
Hotarea de Guvern nr. 1132/2008 care transpune Directiva 2006/66/CE in legislatia romaneasca
Directiva 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori

 

Alte acte normative

Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;
Ordinul nr. 1356/2013 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala;
HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
Ordin 1226/2012 privind deseurile medicale